420 602 393 424 info@interstudytours.com
420 602 393 424 info@interstudytours.com

Vážení obchodní partneři,

společnost Interstudy Consulting s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Kdo jsme?

Interstudy Consulting s.r.o., cestovní kancelář a společnost pro mezinárodní studijní programy, se sídlem Na Křídle 111/3, Praha 6 – Vokovice 160 00, IČ  248 08 679, zapsané u obchodního rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 176202, DIČ CZ248 08 679 je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování vašich osobních údajů a odpovídá za něj.

Naše zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu (např. alergie, zdravotní hendikep), údaje o reklamacích, spolucestujících,
 • údaje z hodnocení našich služeb: zejména se jedná o údaje z vašich recenzí hotelů či komentářů k recenzím, včetně fotografií, které k nim připojíte,
 • údaje o vašem chování na našich webech a při čtení zpráv, které vám zasíláme: IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje, např. vaše zájmy, nákupní chování, věk či finanční situace,
Z jakého právního důvodu a pro jaký účel údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů:

 1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací,
 2. pro účely přímého marketingu,
 3. pro účely plnění našich zákonných povinností,
 4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru.
Jakým způsobem zpracováváme vaše údaje?

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednaného zájezdu. Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou rovněž v roli správce osobních údajů. Jedná se zejména o:

 • jazykové školy, vzdělávací instituce a cestovní kanceláře, pořádající studijní programy nebo zájezdy a další subjekty zajišťující služby k vašemu zájezdu, jakou jsou např. letecké společnosti či hotely a v tomto případě může docházet i k předání vašich údajů mimo EU,
 • pojišťovny, pokud si u nás objednáte pojištění, zejména se jedná o partnerskou pojišťovnu Union.

Pro zpracování některých údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů (Google apod.), kteří zpracovávají vždy pouze nezbytnou část osobních údajů a pro dle námi definovaných pravidel a pokynů a pouze pro účely, které uvádíme v tomto dokumentu. Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zájezdu a při elektronické a telefonické komunikaci.

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu.

S pozdravem a úctou Interstudy Consulting s.r.o.

Praha, 24.5.2018

KONZULTACE ZDARMA